شماره تماس : 021999999

رزومه آموزشی

[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_color=”#0a0a0a” title=”دوره آموزشی” title_size=”24″ title_color=”#0a0a0a” icon_size=”22″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_color=”#0a0a0a” title=”سازمان” title_size=”24″ title_color=”#0a0a0a” icon_size=”22″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”برگزاري هشت دوره متوالي كنفرانس داده كاوي از سال 1386 تا 1393″ title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”برگزاري اولين كنفرانس داده كاوي در مديريت شهري در سال 1393″ title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”برگزاري اولين كنفرانس داده كاوي در بانكداري در سال 1393″ title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”برگزاري جايزه ملي داده كاوي ايران” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”برگزاري دوازده دوره كارگاه هاي آموزشي جامع داده كاوي در سطوح مختلف” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”داده كاوي ويژه معاونين برنامه ريزي و توسعه شهري كليه مناطق شهرداري” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”شهرداری تهران” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”سمينار آشنايي با دانش داده كاوي و كاربردهاي آن در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”شرکت پالایش نفت آبادان” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”سه دوره سمينار آشنايي با دانش داده كاوي و كاربرد آن در صنعت بانكداري” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”بانک انصار” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”چهار دوره آشنايي با داده كاوي و تكنيك هاي آن” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”سازمان مدیریت صنعتی” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”داده كاوي ويژه مديران ارشد شهرداري” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”داده كاوي ويژه مديران ارشد شهرداري” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”سمينار داده كاوي و كاربرد آن در CRM” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”گروه صنعتی گلرنگ” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”سمينار آشنايي با دانش داده كاوي و كاربردهاي آن در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”شرکت نفت و گاز اروندان” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”داده كاوي ويژه شهردار، اعضاي شوراي شهر، معاونين و مديران ارشد” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”شهرداری یزد” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”سمينار داده كاوي در صنعت نيرو” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”پژوهشگاه نیرو” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”سمينار آشنايي با دانش داده كاوي و كاربردهاي آن در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”شرکت بهینه سازی مصرف سوخت” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”سمينار آشنايي با دانش داده كاوي و كاربردهاي آن در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”شرکت گاز آذربایجان شرقی” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”سمينار داده كاوي در صنعت برق” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”برق منطقه ای فارس” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”سمينار آشنايي با دانش داده كاوي و كاربردهاي آن در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”شرکت نفت پاسارگاد” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”سمينار داده كاوي و BI” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”سازمان مدیریت صنعتی” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”داده كاوي ويژه معاونين امور اجتماعي و فرهنگي كليه مناطق شهرداري” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”شهرداری تهران” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”داده كاوي ويژه مديران ارشد شهرداري” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”شهرداری تهران” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”داده كاوي ويژه مديران ستاد توانمندسازي بانوان” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”شهرداری تهران” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”سمينار هوشمندي كسب و كار با استفاده از داده كاوي” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”بانک رفاه” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”سمينار آشنايي با دانش داده كاوي و كاربرد آن در صنعت بانكداري” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”بانک ملت” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”سمينار آشنايي با دانش داده كاوي و كاربردهاي آن در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”شرکت نفت” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”سمينار آشنايي با دانش داده كاوي و كاربردهاي آن در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”شرکت نفت فلات قاره ایران” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”سمينار آشنايي با دانش داده كاوي وكاربردهاي آن در صنايع دفاعي” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”وزارت دفاع” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”سمينار آشنايي با دانش داده كاوي و كاربردهاي آن در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”پژوهشگاه نفت” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”سمينار آشنايي با داده كاوي و تكنيك هاي آن” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”مرکز همایش های صدا و سیما” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”داده كاوي ويژه شهردار و مديران ارشد” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”شهرداری مشهد” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”پانزدهمين گردهمايي معاونان و مديران برنامه ريزي و توسعه كلانشهرهاي كشور” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”شهرداری کرج” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”سمينار آشنايي با داده كاوي و تكنيك هاي آن” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-building” icon_size=”14″ title=”سالن همایش های برج میلاد” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_color=”#0a0a0a” title=”انتشار کتب تخصصی و کاربردی شده” title_size=”24″ title_color=”#0a0a0a” icon_size=”22″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”داده کاوی” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”داده کاوی 2″ title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”داده كاوي پيشرفته مفاهيم و الگوريتم ها” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”داده کاوی با کلمنتاین” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”داده کاوی و OLAP” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”مفاهیم داده کاوی در اراکل 11g” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”داده کاوی در SQL Server: اولين مرجع داده كاوي كاربردي به زبان فارسي” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”اصول و مباني آناليز مكان محور” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”داده كاوي در صنعت بانكداري” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”11 گام ايجاد كسب و كار موفق، تحقيقات بازار به زبان ساده” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”پيشگامان مهندسي صنايع” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-book” icon_size=”14″ title=”داده كاوي در نگهداري و تعميرات” title_size=”16″ icon_color=”#797979″ title_color=”#797979″]
Close
Compare
Wishlist 0
Open Wishlist Page Continue Shopping