این یک دوره متمرکز است که یادگیری شما را در زمینه علم داده سرعت می بخشد. این دوره را طوری طراحی کرده ایم که تا حد امکان ساده و راحت باشد بدون آنکه هیچ محتوای اصلی را فدا کنیم. برای این کار آموزش تکنیک ها و الگوریتم های مدلسازی و ارزیابی علم داده را به صورت مستقل در دوره های دیگری آموزش می دهیم. به این ترتیب شما می توانید بر روی مدیریت تیم پروژه علم داده خود تمرکز کنید و آن را به جلو حرکت دهید. همچنین در طول دوره به تناوب بخش های تئوری و عملی را قرار داده ایم تا در پایان دوره مهارت مورد نیاز پروژه های واقعی علم داده را کسب کنید.