از کرسی تدریس و 32 سال خدمات صادقانه دکتر جمال شهرابی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشجویان زیادی فارغ التحصیل شده اند و تعداد زیادی از آنان با بروزترین علم دنیا آشنا شده و پایان نامه خود را تحت راهنمایی و داوری ایشان دراین زمینه تهیه و تدوین نموده اند . باشد که هر عنوان این پایان نامه ها درختی از دانش و خدمت را برای وطن به ارمغان آورد .