اولین کنفرانس ملی داده کاوی ایران
تهران – مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت
سال 1386